Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens,
de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde Wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires, de waarnemers en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

 • U heeft het recht om uw patiëntendossier in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). 

 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 

Klachtenregelement

Wij willen ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u echter toch klachten over de behandeling of de bejegening door een van de therapeuten, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor anderen maar ook voor (de kwaliteit van) de fysiotherapeut.

Het is de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de betreffende fysiotherapeut. Indien u het prettig vindt kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijk bemiddelaar. Wij zijn altijd bereid om hier tijd voor vrij te maken en samen met u naar een oplossing te zoeken. U kunt desgewenst uw klacht ook per brief voorleggen.

De klachten worden schriftelijk vastgelegd, er vindt hoor en wederhoor plaats en de klacht wordt besproken. Hierna worden klager en beklaagde door de klachtenfunctionaris op de hoogte gesteld van het standpunt van de praktijk en het te voeren beleid.

Klachtenregistratie houdt in dat de klacht mondeling wordt afgehandeld en geregistreerd in het klachtenregister. Mede aan de hand van dit register wordt het beleid van de praktijk bepaald. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachten procedure.

U kunt hiervoor het informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. 
Er zijn drie instanties waar u terecht kunt met uw klacht:

de klachtencommissie van het KNGF
de Commissie van toezicht van het KNGF
het regionaal Tuchtcollege van de Overheid

Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen vindt u bij de balie van de praktijk. Dezelfde informatie kunt u ook vinden op www.kngf.nl onder 'als u rond loopt met een klacht over uw fysiotherapeut'.

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld:

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden. 

 • Behandeling waarbij privacy gewenst is geschiedt in een afgescheiden ruimte, waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn.

 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en ongewenst gedrag achterwege te laten.

 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut de behandeling beëindigd worden.

 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Huisregelement

Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het 
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).

De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.

Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Er wordt slechts 1 fysiotherapeutische behandeling per dag gedeclareerd; dit geldt ook in de combinatie met Oefentherapie Mensendieck of Caesartherapie.

Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.

Na iedere verwijzing of eventueel tijdens de behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.

De patiënt heeft te allen tijde het recht op inzage in zijn medisch dossier.

Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.

De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen binnen FysioGeregeld.